กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางจำเรียง   หมู่ทอง
ครู คศ.3
นางภาณุรักษ์   จันทร์ไพร
ครู คศ.3
นายสันติ   ดอกกุหลาบ
ครู คศ.2
นางขนิษฐา   กิตติอัชวาลย์
ครู คศ.2
นางสาวธนพันธ์   เอื้อสลุง
ครูอัตราจ้าง

นางรัตนา   เสาศิริ
ครู คศ.3
นางสาวลัดดา   ปริยาปัญจางค์
ครู คศ.2
นางสาวจันทร์เพ็ญ   บุษบง
ครู คศ.1
นางทัศนี   เทียนบุตร
ครู คศ.3
นายสายันต์   เย็นเจริญ
ครู คศ.2
นางสาวรวีวรรณ   เมืองรามัญ
ครู คศ.1