กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางทิพย์รัตน์  ศรีพึ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ