กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวปัทมา   เหรียญทอง
ครู คศ.1

นางธิติมา   ชัยชนะคะสุดใจ
ครู คศ.2
นายวีระฉัตร   จำนงถ้อย
ครู คศ.1