ข้อมูลสรุปผลการประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559