หน้าแรก

00 ประกาศ อฝส
00 สถิติการฝึกอบรม
01 รายชื่ออนุกรรมการ
02 หลักสูตรการฝึกอบรม
    ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม 2563
    มี 1 หลักสูตร 2 แผนการฝึกอบรม 
    วค121 แผน Hospital based training
    วค122 แผน Community based training   
03 รายชื่อสถาบันฝึกอบรม
04 รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
05 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.)
    มคว.1
    มคว.2
    มคว.3
06 การประเมินกิจกรรมสมรรถนะที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activity)
07 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
08 รายงานวิจัย (Research Report)
09 รายงานเยี่ยมบ้าน (Homecare Report)
10 โครงการชุมชน (Community Project)
11 พัฒนาอาจารย์

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.)
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310