หน้าแรก

00 ประกาศ อฝส
00 สถิติการฝึกอบรม
01 รายชื่ออนุกรรมการ
02 หลักสูตรการฝึกอบรม
    มี 1 หลักสูตร 2 แผนการฝึกอบรม 4 รหัสการฝึกอบรม
    วค111 แผน Hospital based training
    วค112 แผน Community based training
    วค121 แผน Hospital based training (เข้าเรียนปีที่ 2)
    วค122 แผน Community based training (เข้าเรียนปีที่ 2)
    (ศักยภาพการฝึกอบรม วค111 นับรวมกับ วค121)
    (ศักยภาพการฝึกอบรม วค112 นับรวมกับ วค122)
03 รายชื่อสถาบันฝึกอบรม
04 รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน
05 มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.)
    มคว.1
    มคว.2
    มคว.3
06 การประเมินกิจกรรมสมรรถนะที่เชื่อมั่นได้ (Entrustable Professional Activity)
07 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
08 รายงานวิจัย (Research Report)
09 รายงานเยี่ยมบ้าน (Homecare Report)
10 โครงการชุมชน (Community Project)

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.)
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310