http://www.ttmed.psu.ac.th/helpdesk/

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMe7zeOSe07moc87JJWwtHKXSibzAPyOJ2XFXXDdORHGJx-g/viewform
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8015KEJwMH6U9Z5srqo7lFTkRT9LRjPn1XujLhyj7BFRh8Q/viewform
   
มาตรฐานการทำงานของงาน IT คณะการแพทย์แผนไทย คือ

"รับผิดชอบ มืออาชีพ และซื่อสัตย์"


>> มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จากเว็บ กจ.มหาวิทยาลัยฯ)

ภาระกิจและบทบาทหน้าที่ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้ 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการให้บริการติดตั้ง ดูแล ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) ให้กับหน่วยงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สอดรับกับการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพการใช้งาน และทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องเรียนห้องบรรยายทุกห้อง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
 2. พัฒนาและเสริมสร้างระบบโครงข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (Network System Administrator)ให้รองรับการใช้งานอย่างมีคุณภาพและเพียงพอเหมาะสม แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความปลอดภัยและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ มีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยและติดตามการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ปกติ มีการสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในทุกปีการศึกษา เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล (Application Developer) ตลอดจนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการวิจัย ทั้งด้านบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลต่อการดำเนินงานให้มากที่สุด เช่น ลดเวลาและกระบวนการทำงาน การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์คณะการแพทย์แผนไทย 3.ระบบฐานข้อมูลโครงงานวิจัยและงานวิจัย 4.ระบบบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ 5.ระบบสารสนเทศโรงพยาบการแพทย์แผนไทย 6.ระบบลงทะเบียนขอใช้ WIFI
 4. ด้านการเป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ และฐานข้อมูล (Web and Application Administrator) ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อยหน่วยงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยลงข่าวประชาสัมพันธ์หรือบทความบนเว็บไซต์ ดูแลและตรวจสอบอนุมัติอีเมล์แบบกลุ่มของคณะการแพทย์แผนไทย ดูแลจัดการระบบการประเมินอาจารย์ ระบบประเมินรายวิชา และระบบประเมินหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและประสานงานการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ มคอ.ออนไลน์, ระบบเรียนภาษาอังกฤษ Tell Me More,  ระบบสารสนเทศห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST, ระบบ LMS@PSU  
 5. ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านงานเทคโนโลยีสารเทศ (IT Risk Management) มีการจัดทำแผนป้องกันภัยและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) เพื่อติดตาม ควบคุม และป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายได้ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 6. ด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทและบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (IT Office Management) เน้นการทำงารเชิงรุกมีการจัดทำแผนพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะการแพทย์แผนไทยทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้แก่ 1.การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการวิจัย 2.การวางแผนและบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อจัดหาพัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.การวางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.การติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผล การดำเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการเรียนการสอน (R&D) มุ่นเน้นการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยการออกสำรวจและศึกษาเพื่อจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้ในด้านการเรียนการสอน และเพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาขจัดข้อจำกัดต่างๆในการจัดการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดบน Facebook Live, การจัดทำคอร์สออนไลน์ที่สามารถสอนสดและดูย้อนหลังได้ทันทีบน YouTube เป็นต้น สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ประกาศล่าสุด

 • วิธีปิด SMBv1 เพื่อป้องกันตัวเองจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ปัจจุบันโปรโตคอล SMB มี 3 เวอร์ชันด้วยกัน คือ SMBv1, SMBv2 และ SMBv3 โดย SMBv1 เป็นรุ่นเก่ามาก ออกมาเกือบ 30 ปีแล้ว ...
  Posted May 17, 2017, 2:08 AM by Niti Chotkaew
 • HP Proliant ML150 G3 Space http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/archives_Division/12527_div_v7/12527_div.HTML
  Posted May 1, 2017, 8:50 PM by Niti Chotkaew
 • คำเตือน!!! อ่านก่อน Down Server HP บันทึกอาการความผิดปรกติของเครื่อง HP Server หลังจาก shutdown เครื่องหลายวันวันที่บันทึก 20 เมษายน 2560อาการ:1. พัดลมเครื่อง Server หมุนเร ...
  Posted Apr 20, 2017, 12:31 AM by Niti Chotkaew
 • การแก้ปัญหาสัญญาณ WiFi ห้องพักอาจารย์ เรียนอาจารย์ทุกท่านสืบเนื่องจากปัญหาอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ งานไอทีได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วโดยการปรับปรุงการจัดสรรระบบเครือข่ายใหม่ *มีผลทำให้ต ...
  Posted Feb 9, 2015, 10:40 PM by Niti Chotkaew
 • แผนพัฒนาระบบไอทีของโรงพยาบาล ผมได้จัทำแผนพัฒนาและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562https://drive.google.com/a/psu.ac.th ...
  Posted Feb 9, 2015, 10:42 PM by Niti Chotkaew
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »