การสอบใบประกอบโรคศิลปะ

เอกสารแนะนำ

ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2558
http://www.thaimed.or.th/home/index.php/home/public-relations/news/382-051-2558-12-2-2556-2-2558

การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มาตรา 12 (2) (ข)  ครั้งที่ 2/2558
http://www.thaimed.or.th/home/index.php/home/public-relations/news/382-051-2558-12-2-2556-2-2558

ประกาศ ฉบับที่ ๐๔๙/๒๕๕๘ เรื่องผลการสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
http://www.thaimed.or.th/home/index.php/home/public-relations/news/379-2015-10-09-07-55-39