การสอบใบประกอบโรคศิลปะ

ข้อมูลและประกาศการสอบใบประกอบโรคศิลปะจากสภาการแพทย์แผนไทย

การสอบใบประกอบโรคศิลปะการสอบประมวลความรอบรู้

ประกาศกำนวดการสอบประมวลความรอบรู้ และดาว์โหลดคู่มือการสอบฯ

การสอบประมวลความรอบรู้