ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. สื่อส่งเสริมการเรียนรู้และมัลติมีเดีย
  • สื่อวิดีโอ
  • สื่อ CAI และ เกม
2. อุปกรณ์
  • อุปกรณ์ภายในห้องเรียนห้องบรรยาย

3.ระบบสารสนเทศ
  • LMS@PSU
  • Tell Me More

Showing posts 1 - 3 of 4. View more »