ยินดีต้อนรับ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนะนำตัว ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เป็นส่วนงานหนึ่งของคณะการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่ให้บริการ สนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษาของคณะฯ สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักศึกษาของคณะฯ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย มีความจำเป็นที่ต้องติดต่อ/สอบถาม/ขอคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ จึงขอแนะนำบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการให้นักศึกษาได้รู้จัก ได้ทราบเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อความสะดวกในการติดต่อได้ตรงกับความต้องการ/ตรงกับเรื่องที่ขอรับบริการ

นายมานะ รักษ์วงศ์

นายมานะ รักษ์วงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
วุฒิการศึกษา  :  ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ภาระงาน: การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี / งานหลักสูตรปริญญาตรี
โทร: 0 7428 2702
อีเมล์: mana.ra@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
- งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
     ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดูแล/จัดการข้อมูลในระบบ มคอ. ออนไลน์ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สถาบันสมทบ
- งานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
    วิเคราะห์ข้อมูลแผนการรับนักศึกษา จัดทำข้อมูลคุณสมบัติฯ/เกณฑ์การรับนักศึกษา ในวิธีการรับ/โครงการต่าง ๆ ประสานงานการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในวิธีการรับ/โครงการต่าง ๆ และจัดทำข้อมูลผลการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
นางสาวอารินี กิตติบุญญาทิวากร

นางสาวอารินี กิตติบุญญาทิวากร

นักวิชาการอุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา  :  วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
ภาระงาน: งานการฝึกปฏิบัติงาน / งานวิจัย
โทร: 0 7428 2702
อีเมล์: arinee.k@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
     ประสานงาน/ดำเนินการการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่คณะฯ กำหนด
งานวิจัย/โครงงานพิเศษด้านการแพทย์แผนไทย
    สนับสนุน/บริการด้านการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร ประสานงาน/ดำเนินการในรายวิชาโครงงานพิเศษด้านการแพทย์แผนไทย
นางสาวปิยะพร สิงห์มหาศักดิ์

นางสาวปิยะพร สิงห์มหาศักดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา  :  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาระงาน: งานกิจการนักศึกษา / บริการวิชาการ / การสอบใบประกอบโรคศิลปะ
โทร: 0 7428 2702
อีเมล์: piyaporn.si@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ 
- งานกิจการนักศึกษา
     จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ, ประสานงาน ดูแล ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรม/โครงการ, การดำเนินงานอื่น ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย
- งานบริการวิชาการ/ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
นายนิติ โชติแก้ว

นายนิติ โชติแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  :  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาระงาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานโสตทัศนูปกรณ์
โทร: 0 7428 2716
อีเมล์: niti.c@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    พัฒนาระบบโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในคณะฯ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิเตอร์, ดูแล/พัฒนาระบบประเมินต่าง ๆ ที่รองรับการประกันคุณภาพของคณะฯ, ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์, จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ สอดคล้องต่อความต้องการ
         ให้บริการติดตั้งเครื่องเสียงในโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ และวัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ, ให้บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ, เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซด์ของคณะฯ อื่น ๆ
นายธนัท เต็งพาณิชยกุล

นายธนัท เต็งพาณิชยกุล

นักวิชาการอุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา  :  วท.บ.(การแพทย์แผนไทย)
ภาระงาน: งานบัณฑิตศึกษา / สื่อการเรียนรู้
โทร: 0 7428 2707
อีเมล์: santi.sa@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
งานบัณฑิตศึกษา 
     ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ดูแล/จัดการข้อมูลในระบบ มคอ. ออนไลน์ ประสานงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
งานสื่อการเรียนรู้  
   ผลิตสื่อการเรียนรู้ ประสานงาน/ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน การผลิตตำรา หนังสือ เอกสารคำสอน
- งานทรัพย์สินทางปัญญา
    การขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ์

นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ์

พนักงานบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา  :  ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
ภาระงาน: งานวิเทศสัมพันธ์ / งานทะเบียนนักศึกษา
โทร: 0 7428 2701
อีเมล์: rattanavilai.th@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
- งานทะเบียนและประมวลผล
    ตารางเรียนตารางสอน, การลงทะเบียน (เพิ่ม/ถอน/ลงทะเบียนเรียนสาย) / การขอเทียบโอนรายวิชา, การลาพักการศึกษา, การย้ายคณะฯ, การเปิดรายวิชา, ประสานงานการจัดการเรียนการสอน-การสอบ ของรายวิชาที่เปิดสอน, การจัดสอบ PSU English Test,  การตรวจการสำเร็จของนักศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ์
    ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ, ให้การต้อนรับ ดูแลนักศึกษาและ อาจารย์ชาวต่างชาติ/ดำเนินการในงานพิธีการต่าง ๆ สำหรับชาวต่างชาติ, จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรคณะฯ, ระบบโปรแกรมฝึก ภาษาอังกฤษ Tell Me More, แปลเอกสาร/แบบฟอร์ม/หนังสือรับรองต่าง ๆ
นางสาวสุจิตรา หนูอุไร

นางสาวสุจิตรา หนูอุไร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา  :  บธ.(บริหารธุรกิจ) 
ภาระงาน: งานห้องสมุด / การสอบประมวลความรอบรู้ / ค่าสอนอาจารย์พิเศษ
โทร: 0 7428 2701
อีเมล์: sujittra.n@psu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ
- งานห้องสมุด 
    ให้บริการยืม-คืน หนังสือ ตำรา ของห้องสมุดคณะฯ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สำรวจความต้องการหนังสือ ตำราของผู้เกี่ยวข้อง สั่งซื้อหนังสือ ตำรา จัดทำทะเบียนเลขหนังสือ ตำรา อื่นๆ
งานสอบประมวลความรอบรู้  
    ประสานงาน/ดำเนินการจัดสอบประมวลความรอบรู้ ตามประกาศฯ/คู่มือการสอบประมวลความรอบรู้ที่คณะฯ กำหนด
- งานธุรการการเรียนการสอน
     ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าสอนของอาจารย์พิเศษ จัดทำ/รวบรวมข้อมูลอาจารย์พิเศษ ประสานงานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา


ประกาศข่าว

Organize and store your companies important documents.


ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย

Keep track of your internal schedule with the calendar page.
ข้อมูลหลักสูตร/ทุน

Keep your entire company at your fingertips by maintaining a online directory.


สถิติต่างๆ

Poll your employees on various topics of intrest with the discussion page.ข้อมูลทั่วไป

Announce company wide messages with the announcements page.


แบบฟอร์มต่างๆ

Keep your important persistent materials organized and accessible with the resources page.ติดต่อฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

Get in touch with your managers immediately using the contact page. All submissions are organized in a Google spreadsheet for easy organization of requests.