สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน


รายวิชา 190-390 การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 1

  สมุดบันทึกการนวดไทย
 1. ปก (Word / PDF)
 2. เวชระเบียนการนวดไทย (Word / PDF)
 3. แบบฟอร์มบันทึกการฝึกปฏิบัติงานการนวดไทย (Word / PDF)
   สมุดบันทึกผดุงครรภ์ไทย
 1. ปก (Word / PDF)
 2. เวชระเบียนผดุงครรภ์ไทย(Word / PDF)
 3. แแบบฟอร์มบันทึกการฝึกปฏิบัติงานผดุงครรภ์ไทย
  • ระยะก่อนคลอด (Word / PDF)
  • ระยะรอคลอดและระยะคลอด (Word / PDF)
  • ระยะหลังคลอด (Word / PDF)

รายวิชา 190-490 การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย 2

   สมุดบันทึกเวชกรรมไทย
 1. ปก (Word / PDF)
 2. เวชระเบียนเวชกรรมไทย (Word / PDF)
 3. แบบฟอร์มบันทึกการฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมไทย (Word / PDF)
    สมุดบันทึกเภสัชกรรมไทย
 1. ปก (Word / PDF)
 2. แบบบันทึกตำรับยา (Word / PDF)
 3. แบบฟอร์มบันทึกการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมไทย (Word / PDF)

รายวิชา 190-491 การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเวชกรรมแผนไทย 3

   สมุดบันทึกเวชกรรมไทย
 1. ปก (Word / PDF)
 2. เวชระเบียนเวชกรรมไทย (Word / PDF)
 3. แบบฟอร์มบันทึกการฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมไทย (Word / PDF)
     สมุดบันทึกเภสัชกรรมไทย
 1. ปก (Word / PDF)
 2. แบบบันทึกตำรับยา (Word / PDF)
 3. แบบฟอร์มบันทึกการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมไทย (Word / PDF)

 -ใบลาป่วย/ลากิจ

แบบฟอร์มอื่นๆ

 1. สมุดบันทึกชั่วโมงฝึกงาน (Word / PDF)
 2. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวร (Word)
 3. ดาว์โหลดฟอนต์ TH SarabunPSK (ดาว์โหลด)