หน้าแรก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับประมวลผลภาพดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


ลงทะเบียนอบรม | รายชื่อผู้ลงทะเบียน


หลักการและเหตุผล :

                 ในปัจจุบันเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิทัลหรือ digital image processing เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์รูปภาพเพื่อแยกแยะข้อมูลที่สนใจภายในภาพได้ ซึ่งจะทำให้ลดเวลาการทำงานของมนุษย์ในการตรวจสอบหลายๆอย่างได้ โดยการเรียนรู้ด้านการประมวลผลภาพดิจิทัลจะมีประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาประยุกต์กับงานด้านต่างๆ เช่น การบันทึกมาตรไฟฟ้า การตรวจสอบจำนวนรถเข้า-ออก มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเห็นว่าการจัดอบรมเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิทัลจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

                  โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับประมวลผลภาพดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยี และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสอนนักศึกษาหรือพัฒนาเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. นำความรู้ที่ได้รับมาสอนนักศึกษาหรือประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย

กำหนดการ
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

เวลา

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

9.00 - 9.15 น.

พิธีเปิดโครงการ

9.15 - 10.30 น.

- บรรยายเรื่อง “การประมวลผลภาพดิจิทัล” และ “พื้นฐานภาพดิจิทัล”

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

- การติดตั้งโปรแกรม Anaconda
- เขียนโปรแกรมอ่านไฟล์ภาพ, แสดงภาพและบันทึกภาพ
- การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (
Python)
- การใช้งานตัวแปรชนิดต่าง ๆ

- ตัวดำเนินการ (Operator)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

- การเข้าถึงสมาชิกภายในตัวแปรด้วยเลขลำดับ
- การอ่านและเขียนไฟล์
- การอ่านไฟล์จากอินเตอร์เน็ต

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.

- การใช้งานโอเพ่นซีวี (OpenCV)
- การกลับภาพ (Flipping)
- การตัดขอบเขตภายในภาพ (Cropping)
- การดำเนินการทางเลขคณิตกับข้อมูลภาพด้วยการบวกและลบ
- การเขียนสี่เหลี่ยมและวงกลมลงบนภาพวันที่ 25 เมษายน 2561

เวลา

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

9.00 - 10.30 น.

- การดำเนินแบบบิต (Bitwise Operator) ได้แก่ And, Or, Xor และ Not
- การเลือกพื้นที่ภายในภาพด้วย mask
- การแยกสีและรวมสีเข้าด้วยกันด้วย split และ merge
- การแปลงโมเดลสีแบบต่าง ๆ

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

- การคำนวณฮีสโตรแกรมภาพสีและสีเทาด้วย calcHist
- การปรับความเข้มของภาพด้วย EqualizeHist
- การแสดงฮีสโตรแกรมของพื้นที่บางส่วนที่กรองด้วย mask
- การทำภาพเบลอด้วยคำสั่ง blur , GaussianBlur และ medianBlur

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

- การตัดค่าสีที่มากกว่าหรือน้อยกว่าทิ้งไปด้วย threshold, adaptiveThreshold
- การหาค่าเธรดโชลด์ที่ดีที่สุดด้วย
Otsu
- การหาขอบภาพด้วย
Canny  และ Sobel

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.

- การหาส่วนโค้งในภาพโดยไม่มีช่องว่างด้วย findContour
- การระบายพื้นที่คอนทัวด้วย drawContours
- การตัดพื้นที่คอนทัวต่าง ๆ ออกมาด้วยคำสั่ง boundingRect

วันที่ 26 เมษายน 2561

เวลา

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

9.00 - 10.30 น.

- การใช้งาน Mahotas
- การโหลดภาพด้วย
mahotas
- การทำเธรดโชลด์ด้วย thresholding.otsu
- การทำภาพเบลอด้วย Gaussian_fileter
- การทำภาพเบลอรอบข้างตรงกลางชัด

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

- การใช้งาน Machine Learning ด้วย sklearn
- การพยากรณ์ภาพภูเขาหรือทะเล
- การสกัดฟีเจอร์ด้วย
features.haralick
- การสอน (Training) ด้วยคำสั่ง fit
- การพยากรณ์ภาพด้วยคำสั่ง predict

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

- การใช้งาน dlib
- การโหลดโมเดลตรวจจับใบหน้า
- การตรวจจับตำแหน่งแลนด์มาร์คของใบหน้า

- การแสดงผลตำแหน่งพิกัดแลนด์มาร์คของใบหน้า

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.

-  การตรวจจับการหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวา
- การตรวจจับการอ้าปากหรือหุบปาก
- การตรวจจับการลืมตาหรือหลับตา


กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน

วิทยากร 
ดร.จักรกฤษณ์  แสงแก้ว

สถานที่อบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์