เริ่มรู้ Google App for Education
        ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆในการอบรมได้ที่ https://sites.google.com/a/kudosiz.com/gafe-psru/ หรือ bit.ly/gafe-psru ครับ