web-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

http://www.forwriter.com/index.htm

แหล่งข้อมูลและกิจกรรมฝึกหัด สำหรับนักเขียนใหม่

และคนอยากเขียน แบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อสะดวกในการ

ศึกษาฝึกหัด เช่น ห้องมือใหม่ ห้องสร้างนักเขียน ห้องฝึกเขียน

ห้อง Idea Generator กระดานสนทนากระดานเขียนแรลลี

(ใหม่) กระดาน นักอ่าน (ใหม่) ห้องแรลลีแข่งเขียน ฯลฯ

สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้ในสาระที่ 2 มาตรฐาน ท 2.1

http://www.prakan.ac.th/Link-Data/e-learning-49/e-learning/index.html

e-learning หลักภาษาไทย นำเสนอความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับภาษา เสียงในภาษาไทยและอักษรไทย การยืมคำ

ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย

ชนิดของคำ กลุ่มคำ และประโยค

http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/index.html

เสนอร้อยกรองของไทย ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์

กลอน และร่าย โดยอธิบายรูปแบบลักษณะ ประเภท

มีตัวอย่างและเสียงอ่านประกอบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้

สาระที่ 2 มาตรฐาน 2.1

http://olddreamz.com/

แหล่งรวม วรรณกรรม-วรรณคดีไทย เช่น มหาเวสสัน

ดรชาดก (วิงวอนหลวง) ลิลิตพระลอ กามนิต-วา สิฏฐี

นิทานเวตาล บทอาขยานวัยเด็ก พ่อแม่รังแกฉัน พระอภัยมณี

พงศาวดารจีนสามก๊ก สี่แผ่นดิน (มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช)

ล้านนาคดี เช่น สถาปัตยกรรมล้านนา สังคม-มานุษยวิทยา

โบราณคดีชุมชน สล่าล้านนา ล้านนาคดี วรรณกรรม-

วรรณคดีเทศ เช่น WORLD LITERATURE LITERATURE

CLASSICS ONLINE LITERATURE AMERICAN

CLASSIC CANTERBURRY TALES CHINESE POEMS

CHRISTOPHER MARLOWE DANTE Illustrated by Dore

DON QUIXOTE GULLIVER’S TRAVELS และอื่นๆ

http://www.lokwannakadi.com/

โลกวรรณดคีดอทคอม เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ

ของคุณครูใจดีหลายๆ ท่าน ที่นำเนื้อหาสาระน่าสนใจและ

สนุกเพลิดเพลินเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย มานำเสนอทางโลก

อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่าน การเขียน

และการแต่งคำประพันธ์ รู้รักคุณค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และภูมิปัญญานานาชาติ รู้จักและซาบซึ้งกับบทโคลง

กลอน บทกวี คำประพันธ์ชนิดต่างๆ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และ

ปฏิสัมพันธ์กับความคิดใหม่ๆ แปลกๆ ชวนคิด และท้าทาย

โดยมีผมแกละ เป็นสื่อกลางแนะนำให้รู้จำรู้จักรู้รักคุณค่า

วรรณคดี นิทานไทย นิทานพื้นบ้าน นิทานนานาชาติ รวมทั้ง

ปริศนาคำทาย บทเพลงพื้นบ้าน และบทเพลงร่วมสมัย

ที่ให้ความหมายและคุณค่าเพื่อชีวิต

http://rakpasathai.sanook.com/

รักษ์ภาษาไทยให้บริการการสืบค้นคำศัพท์

แปลคำศัพท์ภาษาไทย ทำให้สามารถรู้ความหมายของคำศัพท์

และฟังเสียงของคำนั้นๆ ได้

http://kanchanapisek.or.th/kp6/GENERAL/encyclopedia/saranugrom.htm

รวมเนื้อหาบางส่วนของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับ

เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวมทั้งมีตัวอย่างเรื่องน่ารู้ประจำเดือน คำถามลับสมอง และ

บริการการสืบค้นข้อมูลที่มีในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

เหมาะสำหรับใช้เสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1

http://sukumal.brinkster.net/meaploy/vetal/

เวตาลปัญจวิงศติ โดย อาจารย์ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

เป็นนิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์ของบรรณพิภพไทย เพราะท่าน

แปลจากต้นฉบับดั้งเดิมที่พิมพ์ด้วยอักษรเทวนาครี ครบทั้ง

25 เรื่อง นอกจากความบันเทิงแล้ว สิ่งที่นิทานเวตาล

ฉบับสมบูรณ์จะให้แก่ผู้อ่าน ลึกไปถึงโลกทัศน์และชีวทัศน์อินเดีย

ดั้งเดิม นับเป็นหนทางย้อนกลับสู่การศึกษา “รากเหง้าแห่งวิถี

ตะวันออก” ได้เป็นอย่างดี

http://www.thaicrossword.net/index.php

เกมวงปริศนาอักษรไขว้และเกมวงปริศนาอักษรไขว้

ในกีฬาภาษาไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากเกมวงปริศนาอักษรไขว้

จัดทำโดย ชมรมอักษรปริศนา นำเสนอตั้งแต่ประวัติ

ความเป็นมา กติกา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาภาษาไทย

http://thaiarc.tu.ac.th/

‘ศูนย์สนเทศเสียงไทย’ (ThaiARC) มีจุดประสงค์เพื่อผลิต

และบริการข้อมูลประเภทเสียง ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลดิจิทัล

ประเภทเสียง (digitised audio file) เพื่อเผยแพร่ใน

เวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) โดยผลิตและ

เก็บรวบรวมรายการข้อมูลสารสนเทศทางเสียงในลักษณะต่างๆ

เช่น พระบรมราโชวาท การปาฐกถาทางวิชาการ วรรณกรรม

มุขปาฐะ (Oral Literature) ภาษาถิ่น ลีลาการใช้ภาษา

นิทานพื้นบ้านถิ่นไทย ร้อยกรองประเภทต่างๆ นอกจากนั้นยัง

มีต้นแบบการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติในด้านทักษะ

การฟังผ่านเครือข่ายเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ และตัวอย่างการใช้

เทคโนโลยีเว็บกับบทเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง

http://www.thaifolk.com/doc/riddle.htm

ปริศนาคำทาย หมายถึง ถ้อยคำที่ยกขึ้นเป็นเงื่อนงำ

เพื่อให้แก้ ให้ทาย การเล่นทายกันมักนิยมกันในหมู่เด็กๆ

หรือผู้ใหญ่ก็ยกคำทายเพื่อมาทายเด็ก เป็นการฝึกสมอง

ลองปัญญาและก่อให้เกิดความบันเทิงใจด้วย การเล่นปริศนา

คำทาย นอกจากจะฝึกสมองลองปัญญาแล้ว ยังฝึกให้เด็กๆ

รู้จักจำ รู้จักสังเกต เป็นวิธีการสอนเด็กที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง

ในเว็บไซต์นี้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เชาวน์ปัญญา

สัตว์ พืช คน อวัยวะต่างๆ และทั่วๆ ไป

http://www.tpschamnong.iirt.net/article/basa_5nt_p3.html?6m

ภาษาไทย 5 นาที เป็นบทความที่คณะกรรมการรณรงค์

เพื่อภาษาไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ท่าน

อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ เขียนไปออกอากาศทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดี เดือนละ 2 ครั้ง

และเขียนให้กรมประชาสัมพันธ์นำไปออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยนำมาจากหนังสือ

ชื่อ “ภาษาไทยของเราดีเป็นศักดิ์เป็นศรีของชาติ” ซึ่งจัดพิมพ์

เป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุ 6 รอบ ของท่านอาจารย์จำนงค์

ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2544

ซึ่งรวบรวมบทความไว้กว่า 150 ตอน 150 เรื่อง

http://www.sakulthai.com/Dpasathaisql.asp

นำเสนอบทความในคอลัมน์ ภาษาไทยวันนี้

ของนิตยสารสกุลไทย โดย อาจารย์กาญจนา นาคสกุล

รวมทั้งสิ้น 194 บทความ เป็นเรื่องราวความรู้ ข้อสังเกต

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย การอ่าน การเขียน