web-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

http://mathforum.org/

The Math Forum@Drexel ประกอบด้วยทรัพยากรออนไลน์ชั้นนำ สำหรับการปรับปรุงการเรียนรู้คณิตศาสตร์การสอน และการสื่อสาร มีทั้งครูคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ปกครอง ใช้เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีการระดมสภาพปัญหา การให้คำปรึกษาออนไลน์ การวิจัย การพัฒนา การแก้ปัญหาเป็นทีม นักเรียนจะได้ความสนุกสนาน และเรียนรู้ได้อย่างมากมาย แลกเปลี่ยนความคิดและได้เรียนรู้ทักษะใหม่  การค้นหาโปรแกรมยอดนิยม มีมุมสนทนาเพื่อการพัฒนา สำหรับมืออาชีพแบบออนไลน์สามารถเข้ากลุ่มปฏิบัติการร่วมกันได้ สามารถให้ข้อเสนอแนะตามความต้องการทางวิชาการ รวบรวมแหล่งข้อมูลและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์  รวมคำถาม ปัญหา และปริศนา ถือเป็นการปฏิบัติการ สำหรับห้องเรียนชุมชน เป็นศูนย์กลางการศึกษาคณิตศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการภายใต้ Drexel’s School of Education เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

http://www.math.com/

เว็บไซต์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เว็บนี้หน้าหลักจะมีแถบให้เลือกเกี่ยวกับตัวช่วยเหลือการทำการบ้าน การฝึกปฏิบัติการกวดวิชา เครื่องคิดเลขและเครื่องมือ เกม คลังความรู้-สื่อ-โปรแกรม-อุปกรณ์ ส่วนแถบซ้ายมีเมนูรายวิชาให้เลือกเรียนรู้  ได้แก่ คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน พีชคณิตเบื้องต้น เรขาคณิต ตรีโกณมิติ สถิติ แคลคูลัส คณิตศาสตร์ขั้นสูง     เรื่องอื่นๆ และการกวดวิชาคณิตศาสตร์  ออกแบบสร้างเนื้อหาเฉพาะไว้สำหรับครู ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการสอน แหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ มาตรฐานการเรียนรู้  ฯลฯ สำหรับผู้ปกครอง มีเนื้อหาที่เป็นตัวช่วยสำหรับการทำการบ้านของเด็ก และอภิธานศัพท์คณิตศาสตร์ มีเว็บลิงค์

ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ เช่น การฝึกฝนทางคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กอายุ

 5-13 ปี เว็บการเรียนออนไลน์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา พร้อมมีใบประกาศนียบัตร การสำรวจทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมการพิมพ์สมการ อย่างมืออาชีพ

http://www.lessonplanspage.com/Math.htm

Hot Chalk Lesson Plans Page เว็บนี้ประกอบด้วย บทเรียนและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการออกแบบวางแผนการสอนคณิตศาสตร์ บทเรียนและเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั่วไป และหน่วยการเรียนรู้ บทความและ Blogs เสนอแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ มุมพบปะสนทนา สิ่งสนับสนุนเครื่องมือของ Hot Chalk  นอกจากนี้ยังมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ ใบงาน และใบกิจกรรม เป็นต้น

http://www.teach-nology.com/

teAchnology เป็นเว็บต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มี

บทเรียน เอกสาร ใบงาน แผนการสอน  รูบิกส์เกณฑ์การประเมิน รวมคำถามปริศนาในคณิตศาสตร์ แสดงป้ายนิเทศ ปฏิทิน-ตารางสอนรายเดือน ประกาศจากผู้สอน เพลงสำหรับครู ชิ้นงาน เครื่องมือสำหรับครู การสร้างกลุ่มเพื่อนในสังคมการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์นี้

http://www.ipst.ac.th/smath/index.asp

เว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บที่จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน   มีแผนการจัดการเรียนรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของผู้สอน  สื่อ e-book  กิจกรรมคณิตศาสตร์    แสนสนุก  ข้อสอบ และรวมเว็บคณิตศาสตร์

http://www.coolmath.com/

เว็บไซต์คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก คล้ายๆ กับการท่องไปในสวนสนุกทางคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์สนุก  เกมทางคณิตศาสตร์ ปริศนาและการฝึกสมอง Flash Cards สำหรับการบวก การลบ การคูณ และการหาร fractals เรขาคณิต ตรีโกณมิติ นิยามศัพท์ และเรื่องจิปาถะอื่นๆ

อีกมากมาย

http://archives.math.utk.edu/

สื่อประกอบการสอน เช่น แคลคูลัส Resources Online การประกวดและแข่งขัน K-12 Visual Calculus  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้ใช้เว็บลิงค์ ไปยังองค์กรเฉพาะตามหัวข้อที่เรียน ฐานข้อมูลที่ให้เข้าถึงได้

http://www.mathpages.com/home/

ประกอบด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีจำนวน  Combinatorics เรขาคณิต พีชคณิต Eqs Calculus & Diff  ความน่าจะเป็น และสถิติ ทฤษฎี Set และพื้นฐาน  Reflections on Relativity ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ เพลง  ภาพประกอบเคลื่อนไหว รายการรวมของบทความ

http://www.mathplayground.com/

เป็นเว็บไซต์คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาประกอบด้วย เกมคณิตศาสตร์ ปัญหาคณิตศาสตร์ ปริศนาตรรกะและวีดิโอคณิตศาสตร์ สื่อต่างๆ สำหรับเด็กระดับต่างๆ  การประยุกต์จินตนาการตามความใฝ่ฝันจากคณิตศาสตร์  กลยุทธ์จูงใจให้เข้าถึงคณิตศาสตร์ เช่น Think Blocks/

Computation ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกี่ยวกับการคำนวณ/ Flash Cards/ใบงาน/เกมการฝึกหัดทางคณิตศาสตร์/เกมเคลื่อนย้ายวัตถุโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

http://www.sosmath.com/

เว็บไซต์คณิตศาสตร์ นำเสนอเนื้อหาเรื่องพีชคณิต/ตรีโกณมิติ/แคลคูลัสสมการเชิงอนุพันธ์/ตัวแปรต่างๆ/Algebra Matrix/ตารางต่างๆ/Cyber Exam ข้อสอบออนไลน์/Cyber Board กระดานสนทนา การเรียนทางไกล คณิตศาสตร์คิดสนุกสำหรับเด็กๆ เนื้อหาทางวิชาการสำหรับการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสากล

http://www.mathsisfun.com/

เว็บไซต์เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกสนานมีเนื้อหา เช่น เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและจำนวนนับ พีชคณิต เรขาคณิต ข้อมูล การวัด  ปริศนาคำทายและแบบทดสอบ พจนานุกรม และพจนานุกรม  ที่มีภาพประกอบ ทั้งยังส่วนที่เป็นหน้าสำหรับ       ครูผู้สอนด้วย

http://www.mathcenter.net/index.shtml

Math Center เว็บไซต์ศูนย์กลางคณิตศาสตร์ไทย  ซึ่งรวบรวมข้อมูลเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  ข้อสอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น ทฤษฎีจำนวน อสมการ ปัญหาท้าประลองศาสตร์แห่งปัญญา เรื่องสั้น เป็นต้น

http://www.kanid.com/

Kanid network group (Thailand) ให้บริการเว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับคนที่มีใจรักคณิตศาสตร์และการคำนวณ มีการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ในรูปแบบการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นทางเลือกของคนไทยที่มีปัญหาทางการศึกษาในระบบโรงเรียน จากความแตกต่างอีกทั้งยังมีการพัฒนาสื่อ  เพื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบมัลติมีเดียบนเว็บไซต์ (MOW) และสร้างฐานข้อมูลทางคณิตศาสตร์

ที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

 1.  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  http://www.math.or.th/

 2.  ห้องสมุดดิจิทัล Schoolnet_math  http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm

 3.  การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี พ.ศ. 2553 

      http://www3.ipst.ac.th/TME/

 4.  สสวท. สาขาคณิตศาสตร์มัธยม  http://www.ipst.ac.th/smath/index.html

 5.  คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/vocabulary/voc1.htm

 6.  The Statistics Homepage เว็บสถิติ  http://www.statsoftinc.com/textbook/stathome.html

 7.  SuperKids Math Worksheet Creator ใช้สร้างใบงานคณิตศาสตร์   http://www.superkids.com/aweb/tools/math

 8.  Aplusmath เกมบูรณาการคณิต, อังกฤษ  http://www.aplusmath.com

 9.  101Mathematics เกมและสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์   http://www.101science.com/math.htm

10.  SMILE PROGRAM MATHEMATICS INDEX บทเรียนคณิตศาสตร์   http://www.iit.edu/~smile/mathinde.html