เว็บ ตรวจเช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์13 ก.ย. 2559 20:46โดยAlonggong Suksang

https://thanundon.soc.go.th/

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559

โพสต์11 พ.ค. 2559 00:40โดยAlonggong Suksang


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสำคัญของชาติ มีความสำนึกในความรักชาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาองค์ประกอบและสถานบันที่สำคัญของชาติ

สพม.32 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ส่งโครงการเข้าประกวดที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ โทรศัพท์ 044-666571 - 2 
รายละเอียดเอกสารดังแนบพร้อมนี้


เชิญชวนข้าราชการครูนำเสนอผลงานวิจัย

โพสต์10 พ.ค. 2559 01:10โดยAlonggong Suksangเนื่องด้วยการประชุมประจำปี ปอมท. ๒๕๕๙ และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี ปอมท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร เพื่อให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อปัญหาการอุดมศึกษาใหม่ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยระบบการศึกษาไทย 

จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของ ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ 

การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน การเสวนาโดยผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ

สมัครเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และนำเสนอผลงานวิจัย ออนไลน์ได้ที่ www.thaieduresearch.com

ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27

โพสต์7 ก.พ. 2559 20:34โดยAlonggong Suksang

SCG ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ SCG Sci-camp รุ่นที่ 27 ในหัวข้อ "นวัตกรรมนำไทย รวมหัวใจสู้ภัยแล้ว" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - เมษายน 2559 นี้่
ช่องทางการสมัคร
-กรอกแบบฟอร์มเขียนเรียงความผ่านโรงเรียนที่สังกัด
-www.en.mahidol.ac.th/scg
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
-โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110
-www.facebook.com/scg.scicamp
-E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2559เชิญชวนโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

โพสต์28 ม.ค. 2559 00:45โดยAlonggong Suksang


              สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 และ 1 เมษายน 2559 ณ แสนปาร์มเทรนนิ่งโฮมและคณะวิทยาศาสตร์ 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ http://sps.kps.ku.ac.th/smku/index.php/en/ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2559

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559

โพสต์28 ม.ค. 2559 00:44โดยAlonggong Suksang

     

          จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนร่วม โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 
กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://buriram.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=139

1-6 of 6