วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนมัธยมพรสำราญ เป็นองค์กรแห่งความร่วมมือ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

            1.พัฒนาความร่วมมือในระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
              2.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              3.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
              4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  


อัตตลักษณ์

          ยิ้มง่าย ไหว้อ่อนน้อม

เป้าประสงค์

           1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
            2.   โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
            3.   โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
            4.   โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
            5.   นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  95
            6.   นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์โรงเรียนมัธยมพรสำราญ

        1.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้เด็กในชุมชนได้เรียนอย่างทั่วถึง

        2.  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

        3.  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

        5.  ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ สพม.32

          กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบครุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ

          กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

          กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุภาคส่วน

จุดเน้น สพม.32

        1. การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

        2. การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ

        3. ธรรมนูญสถานศึกษา 9 ดี สู่วิถีการเรียนรู้ "โรงเรียนน่าอยู่  นักเรียนอยากรู้  ครูอยากสอน"