บุคลากร

ทำเนียบ

นายประเสริฐ  ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ
นายอลงกรณ์  สุขสังข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

รับผิดชอบ
 1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 2. สอนวิชาคอมพิวเตอร์
 3. นางพรเพ็ญ  บรรลือทรัพย์
  หัวหน้างานบริหารงบประมาณฯ
  รับผิดชอบ
  1. ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  2. สอนวิชาอังกฤษ


นางสาวประกายแก้ว พาเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

รับผิดชอบ
   1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
   2. สอนวิชาเคมี

   1. นางปุณณภา สามิบัติ
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป
    รับผิดชอบ
    1. ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป
    2. สอนวิชาการงานฯ