โปรแกรมฟรี-ไทย

http://www.ilovelibrary.com

เป็นโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรมจะจัดแบ่งหน้าอัตโนมัติ พลิกอ่านทีละหน้าตามต้องการ สามารถปรับแต่งหนังสือโดยการนำไฟล์มัลติมีเดีย เช่น AVI, MPEG, MP3, WAV, WMA ไฟล์รูปภาพ เช่น JIF, BMP, PDF การเชื่อมโยงหน้าหนังสือ ออกแบบปกหนังสือ และสันหนังสือ เมื่อเสร็จแล้วสามารถนำไปจัดหมวดหมู่ในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลอื่นสามารถเข้าไปอ่านหนังสือได้ เหมาะสำหรับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น เพื่อฝึกทักษะในการอ่านของนักเรียน และการเขียนหรือสร้างสรรค์งานเพื่อนำเสนอ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

http://www.thaiware.com

เป็นโปรแกรมทายสำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพย  โดยโปรแกรมกำหนดความหมายของคำทายไว้ให้ และให้ผู้ใช้คลิกเลือกตัวอักษรให้

ถูกต้อง เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย