ห้องสมุดสถาบันการศึกษา

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

o มหาวิทยาลัยมหิดล

o มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

o มหาวิทยาลัยรังสิต

o มหาวิทยาลัยรามคำแหง

o มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

o มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

o มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

o มหาวิทยาลัยศรีปทุม

o มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

o มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

o มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

o มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ

o มหาวิทยาลัยสยาม

o มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

o มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

o มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

o มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

o มหาวิทยาลัยอีสเทริร์นเอเชีย

o มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

o มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

o สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ

o มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

o มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

o มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

o มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

o มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

o มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

o มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

o มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มภาคกลาง

o มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

o มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

o มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

o มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กลุ่มภาคตะวันตกและภาคใต้

o มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

o มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

o มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

o มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

o มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

o มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

o มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

o มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

o มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มกรุงเทพมหานคร