สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์

ตราโรงเรียน 

 

 ชื่อโรงเรียน

 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

 โรงเรียนภัทรบพิตร

 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม

 โรงเรียนพระครูพิทยาคม

 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม

 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

 โรงเรียนสวายจึกพิทยาคม

 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

คลิกที่นี่