สหวิทยาเขตพุทไธสง

ตราโรงเรียน 

 ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนพุทไธสง 

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 

โรงเรียนตูมใหญ่พิทยาคม 

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม