ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง คุณลักษณะเขตสุจริต 5 ประการ กับบุคลากรแกนนำ สพม.32

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง คุณลักษณะเขตสุจริต 5 ประการ กับบุคลากรแกนนำ สพม.32

นางวันพร นาคแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-7171089

นายทองคูณ หนองพร้าว

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 086-2441667

(ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต)

นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4276574

(ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต)

นางสุภะรัตน์ ทรัพเวชการกิจ

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-2662504

(ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต)

นางคัทลียา วงศ์วัฒน์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-7184366

นางดาวดี คีรี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8781235

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) EB1-11

EB1-EB3 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุเนตร พรอมตตระกูล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 083-4682526

นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 082-3747644

EB4 ผู้รับผิดชอบ : ทุกกลุ่มงาน

นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ 044-612408 ต่อ 101

EB5 ผู้รับผิดชอบ : ทุกกลุ่มงาน

นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 087-8692536

EB6 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสัคสม พระภูจำนงค์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 083-1013925

นางดาวดี คีรี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8781235

EB7 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการ,งานประชาสัมพันธ์,ICT

นายประกอบ จันทร์ประโคน

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 085-4979453

นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 087-8692536

EB8 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานนิติกร)

นายธัชชัย โสตขวัญฟ้า

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 080-7304633

นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 086-2475099

EB9 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานนิติกร) ,หน่วยตรวจสอบภายใน

นางญาณี อาจหาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ 081-2662481

นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 086-2475099

EB10 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสัคสม พระภูจำนงค์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 083-1013925

นางวันพร นาคแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-7171089

EB11 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มอำนวยการ, หน่วยตรวจสอบภายใน

นายทองคูณ หนองพร้าว

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 086-2441667

นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4276574

นางญาณี อาจหาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ 081-2662481

นางณัฐพร นะราณรัมย์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4946509