ผลงานผู้เข้าประชุมGoogleSites

ผลงานผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site

รุ่นที่ 1 จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ผลงานผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site

รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี