ประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้-แคทรายวิทยา