ประกาศรายชื่อ GooleSite

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site

รุ่นที่ 1 จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Site

รุ่นที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 29 คน

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี