บุคลากร

ทำเนียบ

นายประเสริฐ  ศรีแสนปาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ

นายอลงกรณ์  สุขสังข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

รับผิดชอบ

นางสาวประกายแก้ว พาเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

รับผิดชอบ

ทำเนียบบุคลากร

นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์

ตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายอลงกรณ์  สุขสังข์

ตำแหน่ง  ครู 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

นางพรเพ็ญ  บรรลือทรัพย์

ตำแหน่ง  ครู 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอกอังกฤษ 

นางสาวประกายแก้ว  พาเจริญ

ตำแหน่ง  ครู 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอกเคมี

นางจันทร์ประภัสสอน  ประทุมทอง

ตำแหน่ง  ครู 

วิทยฐานะครูชำนาญการ

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสมพงษ์ โคมร้าย

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วิชาเอกสังคม

นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล

ตำแหน่ง  ครู 

วิทยฐานะครูชำนาญการ

วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายประเกียรติ การะพัน

ตำแหน่งครู

วิชาเอกพละ

นางปุณณภา สามิบัติ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสนิท ทองทิพย์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิชาเอกประวัติศาสตร์

นางสาวจันทร์จิรา ศรีโคตร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิชาเอกภาษาไทย

นายนพณัฐ มุ่งพูนกลาง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิชาเอกภาษาไทย 

                                                                               บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสุเมธ แทนไธสง

ตำแหน่งพนักงานราชการ

วิชาเอกดนตรีสากล

นายสุรพงษ์ ดวงภักดีรัมย์

ตำแหน่งพนักงานราชการ

วิชาเอกพละ

นางสาวพนิดา ทินปราณี

ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต

วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา ทานคำ

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วิชาเอกนาฏศิล

นางสาวจันทร์นิภา เวหา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา