ทำเนียบศึกษานิเทศก์ สพม.8

นายพรสมบัติ คำตรง

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

Mobile 085-0648478

e-Mail

รายละเอียด

นางลักขณา ตุลยนิติกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Mobile

e-Mail

รายละเอียด

นายสมพงษ์ ตำนานทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการMobile e-Mailรายละเอียด

นางคนึงนิจ อ่อนกูล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Mobile

e-Mail

รายละเอียด

นายดำรัส อินจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Mobile 086-8145945

e-Mail

รายละเอียด

นางสุภาพ สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Mobile e-Mail รายละเอียด

นายขนาน ชิตณรงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Mobile 087-7111834

e-Mail

รายละเอียด

นางกันยารัตน์ รัตนชงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Mobile

e-Mail

รายละเอียด

นางสาวสายใจ บริสุททธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Mobile e-Mail รายละเอียด

นายทรงพล สารีบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Mobile

e-Mail

รายละเอียด

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Mobile 084-3298169

e-Mail wpagorn@hotmail.com

รายละเอียด

นางศุภร เสาวังศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษMobile e-Mailรายละเอียด

นางสาวอารีย์ ทิมเมืองศึกษานิเทศก์ชำนาญการMobile e-Mailรายละเอียด

นางสาวดวงแข จงเจริญศึกษานิเทศก์ชำนาญการMobile e-Mailรายละเอียด

นางสุวิไล จันทร์สนองศึกษานิเทศก์ชำนาญการMobile e-Mailรายละเอียด

นายทวีพงษ์ ชัยกูลศึกษานิเทศก์ชำนาญการMobile e-Mailรายละเอียด

นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษMobile e-Mailรายละเอียด