แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: Mar 24, 2016 6:46:57 AM

            ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ. 04001/ว475 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559  เรื่อง แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลาทางการศึกษา  ความว่า  ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยรัฐบาลได้บริหารประเทศ  ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาในหลายประการ  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งผลสู่การปฏิรูปการศึกษา จากการดำเนินการดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ  พบว่าการสื่อสารจากผู้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ ยังมีข้อจำกัดในช่องทางการสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร  โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เป็นผู้ปฏิบัติ  มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่รับรู้และทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น

            ดังนั้น สพฐ. จึงได้กำหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารแนวทางหรือนโยบายของรัฐบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ โดยให้ สพท. และโรงเรียน ได้บริหารการใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถรับรู้ เรียนรู้ สู่่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเคร่งครัด  และโดยเร็ว โดยการศึกษาผ่านคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบแอพลิเคชั่นประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วนกระทรวงศึกษา  หรือสอบถาม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล หมายเลขโทรศัพท์ 02 281 6071 หรือ 089 109 9979