เชิญชวนข้าราชการครูนำเสนอผลงานวิจัย

วันที่โพสต์: May 10, 2016 8:10:49 AM

เนื่องด้วยการประชุมประจำปี ปอมท. ๒๕๕๙ และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี ปอมท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร เพื่อให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อปัญหาการอุดมศึกษาใหม่ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยระบบการศึกษาไทย 

จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของ ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ 

การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน การเสวนาโดยผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ

สมัครเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และนำเสนอผลงานวิจัย ออนไลน์ได้ที่ www.thaieduresearch.com