สพม.32 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-NET)

วันที่โพสต์: Feb 05, 2016 4:22:56 AM

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สนามสอบนักเรียนในสังกัด จำนวน 14 สนามสอบ จำนวนห้องสอบ 360 ห้อง จำนวนนักเรียน 10.161 คน (คลิกชม)