นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สพม.32 (บุรีรัมย์) สอบโอเนต ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์: Feb 06, 2016 2:37:55 PM

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นสนามสอบ จำนวน 9 สนาม (คลิกชมภาพ)