กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก

VTR โรงเรียนดีศรีตำบลของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก