วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2564 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลัษณ์

          เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

          ยิ้มเสมอ  เจอไหว้

เป้าประสงค์

          

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบครุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ

          กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

          กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุภาคส่วน

จุดเน้น

1. การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

2. การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ

3. ธรรมนูญสถานศึกษา 9 ดี สู่วิถีการเรียนรู้ "โรงเรียนน่าอยู่  นักเรียนอยากรู้  ครูอยากสอน"