บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร


นางสารภี  เลไธสง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสนับ  กิ่มพะเก้า
รองผู้อำนวยการ

รับผิดชอบ
  1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิธี  มัจฉาชาญ
รองผู้อำนวยการ

รับผิดชอบ
      1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
      2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป