หน้าแรก


ตารางการอบรม Microsoft Office 2010

เวลา เรื่อง
08.30-09.30  -พิธีเปิด
09.30-10.40    -เบื้องต้นกับ Microsoft word 2007-2010 และการจัดรูปแบบหนังสือราชการ
10.30-11.00 -รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 -การทำแผ่นพับ
12.00-13.00 -พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.40 -การสร้างตารางใน Microsoft Excel 2007-2010 เพื่อสร้างจดหมายเวียน
14.40-15.00 -รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 -การสร้าง Present Microsoft  power point 2007-2010
สอน HTML เบื้องต้น


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น