เอกสารอื่น ๆ

ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA

posted Nov 17, 2016, 8:37 PM by PISA THAILAND   [ updated Nov 23, 2016, 5:33 PM ]สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” นี้
เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ในปัจจุบัน การเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่าน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำโจทย์ปัญหา
เหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การใหให้เหตุผล และการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนมา
ไปใช้แก้ปัญหา อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน ในอันที่จะเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป


ดาวน์โหลด PDF

PISA in FOCUS: คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลหรือไม่? (2558)

posted May 11, 2016, 7:22 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 2:09 AM ]
นักการศึกษาควรตระหนักถึงความสำคัญของความรู้สึกวิตกกังวลต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความวิตกกังวลมีความเกี่ยวข้องกับคะแนนคณิตศาสตร์ ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้น คะแนนคณิตศาสตร์จะต่ำลง นอกจากนี้การปฏิบัติของครูต่อนักเรียนในระหว่างเรียนก็มีส่วนสำคัญ เช่น การบอกนักเรียนว่า นักเรียนจะทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนได้ดีอย่างไร การให้ข้อมูลป้อนกลับถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และการบอกนักเรียนว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้คะแนนคณิตศาสตร์ดีขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความความวิตกกังวลของนักเรียนให้น้อยลงได้


สุชาดา ปัทมวิภาตPISA in FOCUS: คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลหรือไม่?, เผยแพร่ออนไลน์ https://pisathailand.ipst.ac.th [เมื่อ 8 มิถุนายน 2558]

PISA in FOCUS: การจัดสรรทรัพยากรการเรียนอย่างเท่าเทียม สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร (2558)

posted May 11, 2016, 7:20 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 2:07 AM ]
ระบบโรงเรียนในประเทศที่มีคะแนน PISA สูง จะสามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าโรงเรียนจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงหรือต่ำก็ตาม และการสนับสนุนโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ สังคมต่ำไม่จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนให้โรงเรียนเหล่านั้นมากขึ้น แต่ควรจัดหาทรัพยากรการเรียนและ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงต่างหาก


สุชาดา ปัทมวิภาตPISA in FOCUS: การจัดสรรทรัพยากรการเรียนอย่างเท่าเทียม สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร, เผยแพร่ออนไลน์ https://pisathailand.ipst.ac.th [เมื่อ 8 มิถุนายน 2558]

PISA in FOCUS: ผลการประเมิน PISA ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย (2558)

posted May 11, 2016, 7:18 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 2:05 AM ]ความแตกต่างในความสามารถทางวิชาการระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไม่ได้เป็นเพราะความแตกต่างของความสามารถที่มีมาตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำและผู้วางนโยบายทางการศึกษา จึงควรร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างเพศในการศึกษา เพื่อให้ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายรู้ถึงศักยภาพแท้จริงที่ตนเองมี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่นักเรียนอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป


นันทวัน นันทวนิช, PISA in FOCUS: ผลการประเมิน PISA ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย, เผยแพร่ออนไลน์ https://pisathailand.ipst.ac.th [เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558]

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (2558)

posted May 11, 2016, 7:15 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 2:03 AM ]
ด้วยรูปแบบการประเมินที่เปลี่ยนไปของ PISA 2015 สถาบันส่งเสิรมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่เรียกว่า "ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่" เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ให้นักเรียนและผู้สนใจได้ฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th


พัชรินทร์ อารมณ์สาวะระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 193 มีนาคม - เมษายน 2558, หน้า 30 - 32.

การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015 (2558)

posted May 11, 2016, 7:13 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 2:01 AM ]
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะสามด้านได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ได้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ใน PISA 2003 และ PISA 2012 โดยทั้งสองครั้ง เป็นการประเมินการใช้ทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง และเป็นการทำข้อสอบในเล่มแบทดสอบ แต่ PISA 2015 ได้เปลี่ยนมาเป็นการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) และทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์


เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์, การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015, นิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 191 พฤศจิกายน- ธันวาคม 2557, หน้า 37-41.


การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015 (2557)

posted May 11, 2016, 7:11 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 1:58 AM ]
“การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเมินในโครงการ PISA ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงการ ประเมินการ “อ่านออก” และ “เขียนได้” เท่านั้น ใน PISA 2015 จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นให้นักเรียนทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based) และจะจัดการประเมินในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558


พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ, การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015, นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 189 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557,หน้า 44-48.

การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 (2557)

posted May 11, 2016, 7:08 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 1:56 AM ]
แม้ว่าในการประเมินรอบต่อไปของ PISA 2015 ที่จะมีขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 จะไม่ได้เน้นการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักของการประเมิน แต่ด้วยรูปแบบการสอบที่เปลี่ยนไปของ PISA 2015 ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ (Computer based) นั้น ข้อสอบด้านนี้ก็มีจุดน่าสนใจอยู่หลายประเด็นจึงอยากชวนท่านผู้อ่านมาดูกันว่าแบบทดสอบคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 จะเป็นรูปแบบใด


สุชาดา ปัทมวิภาต, การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015, นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 188 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557,หน้า 35-39.

การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015 (2557)

posted May 11, 2016, 7:06 PM by PISA THAILAND   [ updated Sep 18, 2017, 1:54 AM ]
การประเมินจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี ในแต่ละครั้งจะประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่ให้น้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก และอีก 2 ด้านเป็นรอง โดยปัจจุบันเข้าสู่การประเมินผล PISA 2015 ซึ่งประเทศไทยจะจัดสอบในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ในครั้งนี้เน้นการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ


นันทวัน นันทวนิช, การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015, นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557,หน้า 40-43.

1-9 of 9