ข่าวสาร

ผลการประเมิน PISA 2015 ด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS)

posted Mar 19, 2018, 11:51 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:48 PM ]สำหรับประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 436 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 500 คะแนน) โดยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนน 559 คะแนนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มบนสุดห้าอันดับแรก (Top 5) และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนน 520 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD 

นักเรียนหญิงมีคะแนนสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนชายในทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ  ค่าเฉลี่ย OECD นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชาย 29 คะแนน ส่วนประเทศไทยนักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชายถึง 35 คะแนน การที่นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชายนั้นมีความสัมพันธ์ต่อเจตคติที่ดีที่นักเรียนหญิงมีต่อการทำงานเป็นทีมมากกว่านักเรียนชาย

ผลการประเมิน PISA 2015

posted Dec 7, 2016, 12:16 AM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:31 PM ]

การแถลงข่าว  ผลการประเมินในโครงการ PISA 2015 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 14.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เข้าร่วมกับ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคต โดยเริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2000 และประเมินต่อเนื่องทุก 3 ปี

PISA 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ สำหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี จำนวน 8,249 คน ใน 273 โรงเรียนของทุกสังกัดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบทดสอบที่ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน รายงานการวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย

posted Apr 18, 2016, 9:16 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:21 PM ]

(30 ธันวาคม 2558) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่รายงานวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย โดย ดร.สุนีย์ คล้ายนิล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ สสวท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ฉบับ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตามลิงค์ด้านล่าง

การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ โครงการ PISA 2015

posted Apr 18, 2016, 8:56 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:28 PM ]

(3 สิงหาคม 2558)  โครงการ PISA ประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการ PISA 2015 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักโครงการ PISA 2015 ให้แก่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมประชุมจำนวน 273 โรงเรียน จากทุกสังกัดการศึกษา ทั่วประเทศ

วิดีโอแนะนำระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

posted Apr 18, 2016, 8:51 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:23 PM ]

(8 มีนาคม 2558) วีดิโอแนะนำและเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA 

วิดีโอแนะนำระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์ 

ทดสอบระบบได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 2/2557

posted Apr 18, 2016, 8:47 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:23 PM ]

(8 มกราคม 2558) สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของโครงการ และขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายจากคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากทั้งสองโครงการจะดําเนินการเก็บข้อมูลหลักในปี พ.ศ.2558 โดย

TIMSS 2015 เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 9 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 และ

PISA 2015 เก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2558

การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ PISA 2015FT

posted Apr 18, 2016, 8:36 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:22 PM ]

(22 กรกฎาคม 2557) สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015)  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการจัดสอบสำหรับการทดลองใช้เครื่องมือ (Field Trial) PISA 2015 ในการนี้ มีผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการประชุม จำนวน 41 โรงเรียน จากทุกสังกัดทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 1/2557

posted Apr 18, 2016, 8:31 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:22 PM ]

(22 พฤษภาคม 2557) สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 1/ 2557  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ และขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายจากคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์


การประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA

posted Apr 18, 2016, 7:17 PM by PISA THAILAND   [ updated Jun 28, 2018, 7:21 PM ]

(3 เมษายน 2556) สสวท. ได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย 

เอกสารประกอบการประชุม

1-9 of 9