Osnovne informacije

            OPŠTE INFORMACIJE ZA PREDMET SVOJINSKO PRAVO  U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

PREDAVANJA:

Predavanje izvodi doc. dr Jelena Simić.

Termini predavanja u zimskom semestru: UTORAK  od 14,00 – 16,45h, VELIKA SALA FAKULTETA

Termini predavanja u letnjem semestru: SREDA od 14,00 - 15,45h, VELIKA SALA FAKULTETA


KONSULTACIJE:

doc. dr Jelena Simić konsultacije sa studentima: SREDA: 14,00 – 16,00 h, Kabinet VIII, sprat II ili putem mejla: jelena.simic@pravnifakultet.rs 

asistent Aleksa Radonjić konsultacije sa studentima: PONEDELJAK: 12,00 – 14,00 h, Kabinet VIII, sprat II ili putem mejla: aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs

Konsultacije se ne održavaju u vreme praznika i raspusta.


VEŽBE:

Predispitne obaveze se ispunjavaju na vežbama, koje se izvode u oba semestra.

Rukovodilac vežbi Aleksa Radonjić
e-mail: aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs


Termini održavanja vežbi:

Zimski semestar:
grupa I  - ponedeljak 10.00 – 11.45h, učionica br. 2.
grupa II – četvrtak 11.00 - 12.45h, učionica br. 1.

Letnji semestar:
grupa I  - sreda 10.00 – 11.45h, učionica br. 3.
grupa II – petak 10.00 - 11.45h, učionica br. 1.

 

OSNOVNA LITERATURA

Udžbenik:

Stvarno pravo, dr Obren Stanković, dr Miodrag Orlić, Nomos, Beograd, izdanja nakon 1996.godine

Zakoni:

- Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
- Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
- Zakon o hipoteci
- Zakon o državnom premeru i katastru
- Zakon o javnoj svojini
- Zakon o planiranju i izgradnji
- Zakon o održavanju stambenih zgrada
- Zakon o izvršenju i obezbeđenju
- Zakon o eskproprijaciji  
- Zakon o prometu nepokretnosti  
- Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
- Zakon o stanovanju i održavanju zgrada
- Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta
- Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

LISTA DOPUNSKE LITERATURE

Knjige

- DRŽAVINA: POJAM, PRIRODA, ZAŠTITA I RAZLOG ZAŠTITE, V.V. Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2015.


- ODRŽAJ - UPOREDNOPRAVNO, V.V. Vodinelić, magistarski rad, Beograd, 1981, VII + 415 str.


- PROMENE STVARNOG PRAVA U SRBIJI (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), “GTZ”, Beograd, 2004, 191 str. =  PROPERTY LAW AMENDMENTS IN SERBIA (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), “GTZ”, Beograd, 2004, 208 str. (V.V. Vodinelić zajedno sa S. Gajin, M. Živković, I. Spasić, J. Pak, V. Živković – A. Knežević)


- TZV. ZLOUPOTREBA PRAVA, V.V. Vodinelić , "Nomos", Beograd, 1997, VII + 240 str.

 

- OSNOVI STVARNOG PRAVA, A.Gams, bilo koje izdanje


- STVARNO PRAVO, R.Kovačević-Kuštrimović – M. Lazić, Niš, 2006.


- UVOD U SISTEM GRAĐANSKOG PRAVA, D. Nikolić, peto izdanje, Novi Sad, 2004.


- SVOJINA,  A.Gams, Naučna knjiga, Beograd, 1991.


- LIČNE SLUŽBENOSTI, M Lazić, Niš, 2000.


- REALNA PRAVA OBEZBEĐENJA, M.Lazić, Niš, 2009.

 

Prilozi u knjigama

 

- STO PEDESET GODINA KASNIJE: ŠTA JE JOŠ ŽIVO U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU?, V.V. Vodinelić u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (1844-1994), SANU, Beograd, 1996, str. 389-407


- PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA I SUKCESIJA DRŽAVA, V.V. Vodinelić u: V. Rakić-Vodinelić i dr., Prestanak SFRJ - pravne posledice (privatnopravne i socijalnopravne posledice prestanka SFRJ i stvaranja SRJ), Beograd, 1995, str. 81-116


- LEKSIKON GRAĐANSKOG PRAVA, V.V. Vodinelić ,"Nomos", Beograd, 1996, 89 odrednica iz Opšteg dela građanskog prava, Stvarnog prava i Ličnog prava

 

- KODIFIKOVANJE STVARNOG PRAVA U SRBIJI, V.V. Vodinelić u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 11-33 = CODIFICATION OF PROPERTY LAW IN SERBIA, u: V. V. Vodinelić - S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 11-36


- ČLAN 1.PROTOKOLA UZ EVROPSKU  KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA – STANDARDI ZAŠTITE IMOVINSKIH INTERESA, S.Gajin u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 11-33 = CODIFICATION OF PROPERTY LAW IN SERBIA, u: V. V. Vodinelić - S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 11-36


- DRŽAVINA I PRITEŽANJE, V.V. Vodinelić u: V. V. Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Promene stvarnog prava u Srbiji (Mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi), Beograd, 2004, str. 49-75 = POSSESSION AND DETENTION, u: V. V. Vodinelić - Vodinelić – S. Gajin – M. Živković – I. Spasić – J. Pak – V. Živković – A. Knežević, Property Law Amendments in Serbia (Opportunities for a Reform in Serbia under Consideration of the Regional Developments in South-East-Europe), Beograd, 2004, str. 51-82


- STVARNA PRAVA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU (Koliziono ra/stezanje supstancijalnog pojma i kruga stvarnih prava), V.V. Vodinelić u: Liber amicorum - Dobrosav Mitrović, Beograd, 2007, str. 641-672


- OSNOVNO O NACRTU STVARNOPRAVNOG ZAKONIKA SRBIJE 2006, V.V. Vodinelić u: Ka novom stvarnom pravu Srbije (Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima), Beograd, 2007, str. 13-16 = GRUNDLAGEN ZUM ENTWURF DES GESETZBUCHES ZUM SACHENRECHT SERBIENS 2006, u: Auf dem Wege zu einem neuen Sachenrecht Serbiens (Entwurf eines Gesetzbuches zur Regelung des Eigentums und anderer dinglicher Rechte), Belgrad, 2007, str. 177-182

- NACRT ZAKONIKA O SVOJINI I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, V.V. Vodinelić u: Ka novom stvarnom pravu Srbije (Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima), Beograd, 2007, str. 17-152 (zajedno sa S. Andrejević i dr.) = ENTWURF DES GESETZBUCHES ÜBER DAS EIGENTUM UND SONSTIGE DINGLICHE RECHTE, u: Auf dem Wege zu einem neuen Sachenrecht Serbiens (Entwurf eines Gesetzbuches zur Regelung des Eigentums und anderer dinglicher Rechte), Belgrad, 2007, str. 183-336 (zajedno sa S. Andrejević i dr.)

 

 

VREDNOVANJE PREDISPITNIH OBAVEZA NA PREDMETU SVOJINSKO PRAVO
AKADEMSKA 2017/18.

Predispitne obaveze se ispunjavaju na vežbama, koje se izvode u oba semestra.

1.       OSNOVI STICANJA POENA:

1.1. PRISUSTVO VEŽBAMA

Za prisustvo jednom bloku vežbi dobija se 0.5 poena. Po ovom osnovu može se dobiti najviše 10 poena (dva izostanka su dozvoljena).


1.2. POKAZANO ZNANJE NA KOLOKVIJUMIMA (TESTOVIMA)

Planirana su tri testa (jedan u prvom i dva u drugom semestru) koja nose najviše po 10 poena, te se po ovom osnovu može dobiti najviše 30 poena. Broj poena zavisi od ocene. Za ocenu 6 potrebno je imati 51% tačnih odgovora.

Ocena

Broj poena

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

0

 

1.3.   SAMOSTALAN RAD 

Ovaj vid aktivnosti se ostvaruje na inicijativu studenta, a po ovom osnovu se može dobiti najviše 10 poena i to po jednom ili više sledećih osnova:

1.3.1. Usmeno izlaganje (oko 15-20 minuta) određene teme koju student priprema u dogovoru sa asistentom, uz korišćenje dodatne literature – referat; najviše 5 poena, zavisno od izlaganja i korišćene literature.

1.3.2. Naročito izražena aktivnost u radu na vežbama tokom oba semestra –   najviše 5 poena, za oba semestra, u zavisnosti od stepena angažovanja i aktivnosti.

 

2. UTICAJ POENA NA KONAČNU OCENU

Poeni ostvareni po osnovu predispitnih obaveza se sabiraju. Poeni utiču na konačnu ocenu, ali se bez pozitivne ocene na završnom ispitu ne može dobiti pozitivna ocena. U zavisnosti od broja ostvarenih poena, oni se uračunavaju u konačnu ocenu na sledeći način:

00 - 30 sa 30%;

31 - 35 sa 35%;

36 - 40 sa 40%;

 41-  45 sa 45 %;

46 - 50 sa 50%.