Opšte informacije

Predmet Pravo osiguranja sluša se u letnjem semestru a namenjen je studentima IV godine.

Nastavnik

prof.dr. Katarina Ivančević - katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs

Predavanja: u letnjem semestru, ponedeljkom, od 14,15 do 16

Konsultacije:

u zimskom semestru četvrtkom od 12 do 13 sati

u letnjem semestru ponedeljkom od 12 do 13 sati

Obavezna literatura:

Dragan Mrkšić, Zdravko Petrović, Katarina Ivančević, Pravo osiguranja, šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2014

Udžbenik je namenjen studentima osnovnih studija, master studija i praktičarima.

Studenti na osnovnim studijama za pripremu ispita iz udzbenika treba da nauče gradivo po ispitnim pitanjima. Ovo gradivo je obrađeno na sledećim stranama: od 60 do 86; od 101 do 105 - aktuarstvo; od 109 do 116; od 126 do 136 - nadzor - osnovno ko ga vrsi, koja vrsta nadzora i u kom obimu se sprovodi u Srbiji; od 136 do 153; od 153 do 160 - posebno obratiti pažnju na ulogu i značaj aktuara; od 160 do 198. ugovor o osiguranju; od 198 do 245 neživotna osiguranja; od 302 do 323 - obavezna osiguranja u saobraćaju; od 353 do 373 - životna osiguranja; od 402 do 413 - osiguranje lične rente; od 429 do 448 - dobrovoljni penzijski fondovi – samo dva pitanja.

Dopunska literatura

Predrag Šulejić, Pravo osiguranja, Dosije, Beograd, 2008

Relevatni propisi

ZOO – Zakon o obligacionim odnosima ''Službeni list SFRJ'', broj 27/78, 39/85, 57/89  i «Službeni list SRJ» br. 31/93, 22/99, 44/99.

ZO- Zakon o osiguranju, Sl. glasnik RS“ br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09, 107/09, 99/11 i 119/12)

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“ br. 51/09, 78/11, 101/11 i 93/12),

ZZP (2010) - Zakon o zaštiti potrošača, Sl. glasnik RS“ br. 73/2010.

Zakon o zaštiti potrošača«Službeni glasnik RS» br. 62/2014

VREDNOVANJE