Uvodna reč

PRAVO EVROPSKE UNIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Dobrodošli na web stranicu predmeta Pravo EU u školskoj 2017/2018. godini.

Predmet Pravo EU sluša se u zimskom semestru a namenjen je studentima IV godine.NASTAVNI PLAN
školska 2017/2018. godina 


Profesorke:

Prof. dr Violeta Beširević, (nosilac predmeta, profesorka na ispitu)
e-mail: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs ili besirevv@ceu.edu

Prof. dr Katarina Damnjanović, (za oblast privatnog prava EU)
e-mail: katarina.damnjanovic@pravnifakultet.rs


Obavezna literatura

1. Delovi udžbenika: Pravo EU, Zlatko Stefanović, 7. izmenjeno i dopunjeno izdanje iz 2016. godine, i to: 1 - 221, 235-289, 300-326. str.

2. Za pitanje o pravnoj prirodi Evropske Unije: Violeta Beširević, Ustav bez demosa: Zašto Evropska Unija (ipak) ima Ustav, (2013) Pravni zapisi, br. 1, pp. 27-61, tekst možete preuzeti ovde

3. Za pitanja o pravnoj prirodi EU, dejstvu I primeni pravnih akata EU, odgovornosti države za povrede prava EU I zaštite ljudskih prava: Praksa Suda pravde EU, dostupna ovde


Dozvoljena literatura

1. Beleške sa nastave
2. Prezentacija sa časova


1-3. ČAS, 2. OKTOBAR
            Nastanak i razvoj evropskih integracija:
            Vinston Čerčil: Ujedinjene države Evrope
            Projekat ‘političkog mesijanizma'
            Od Pariza do Lisabona

4-6 ČAS, 9. OKTOBAR
            Pravna priroda EU:
            Međunarodna organizacija, federacija, konfederacija,
            Ili sui generis tvorevina?
            Od međunarodno-pravne do ustavne prirode EU
            Pravo EU kao autonomno pravo
            Međunarodno pravo i pravo EU

7-9. ČAS, 16. OKTOBAR
            Institucije EU
            Političke Institucije:
            Evropski savet 
            Evropski parlament
            Savet (ministara)
            Evropska komisija

10-12. ČAS, 23. OKTOBAR
            Sudski sistem EU
            Nadležnost i sastav Suda Pravde EU
            Tok sudskog postupka
            Vrste postupaka pred Sudom pravde EU
            Odnos između Suda pravde EU i nacionalnih sudova

13-15. ČAS, 30. OKTOBAR
            Odnos između institucija EU:
            Princip institucionalnog balansa
            Zakonodavne procedure:
            Redovni zakonodavni postupak
            Posebni zakonodavni postupci
            Postupak usvajanja budžeta
            Građanska inicijativa
            Demokratski deficit
            Izvori prava EU i njihova hijerarhija

16-18.ČAS, 6. NOVEMBAR
            Odnos prava EU i nacionalnog prava
            Princip nadređenosti prava EU
            Obaveza tumačenja nacionalnog prava u skladu sa pravom EU
            Princip neposredne primene
            Princip direktnog efekta
            Princip indirektnog efekta
            Odgovornost država za štetu zbog povrede prava EU

19-21.ČAS, 13. NOVEMBAR
            Odnos između EU i država članica:
            Nadležnost EU
            Princip subsidijarnosti
            Princip proporcionalnosti
            Postupak izmena osnovačkog ugovora
            Postupak prijema novih članica - studentska prezentacija
            Mehanizam pojačane saradnje
            Mehanizmi saradnje van EU
            Brexit i EU - studentska prezentacija

22-24.ČAS, 20. NOVEMBAR
            Zaštita ljudskih prava u EU
            Evropsko građanstvo
            Srbija i EU – studentska prezentacija

25-27.ČAS, 27. NOVEMBAR
            Unutrašnje tržište, ciljevi, etape i metode
            Četiri slobode
            Sloboda kretanja roba

28-30. ČAS, 4. DECEMBAR
            Sloboda kretanja lica i usluga
            Sloboda kretanja kapitala
            Kompanijsko pravo

31-33. ČAS, 11. DECEMBAR
            Pravo konkurencije EU
            Pravo intelekutalne svojine
            Osnovi zajedničke trgovinske politike EU

34-36. ČAS 18. DECEMBAR
            Kolokvijum – materija jedinstvenog tržišta i osnovnih sloboda


Vrednovanje predispitnih obaveza:
            Prisustvo na času - 5 bodova
            Učešće u diskusiji na času – 5 bodova
            Ocena domaćeg zadatka – 5 bodova
            Kolokvijum – ocena 6 i više oslobađa od ispitnog polaganja iste materije


Izostanci (1 x 45. min.)
    broj              poeni
      0                   10 
      1                    9
      2                    8
      3                    7
      4                    6
      5 i više           0


ISPIT: Usmeni
STRUKTURA ZAVRŠNE OCENE:

1. Predispitne obaveze: do 30%
2. Ocena na ispitu: 70%
3. Izrada seminarskog rada i učešće u organizovanim raspravama na zadatu temu povećava ocenu koja je između 7 i 8, 8 i 9 i 9 i 10.
4. Studenti koji polože kolokvijum iz privatnog prava EU na ispitu odgovaraju na dva pitanja iz ustavnog prava EU.
5. Završne ocene i bodovi: 51 do 60   poena – 6
                                         61 do 70   poena – 7
                                         71 do 80   poena – 8
                                         81 do 90   poena – 9
                                         91 do 100 poena –10
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser