OPŠTE INFORMACIJE

LITERATURA ZA SPREMANJE ISPITA

 

 Obavezna literatura: 

  • Milan Počuča, Nebojša ŠarkićPorodično pravo i porodičnopravna zaštita, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd, 2016.

Relevantni propisi:

 

  • Porodični zakon, "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015.
  • Zakon o vanparničnom postupku, posebno čl. 56-71, čl. 72-74 i čl. 79-86, "Službeni glasnik SRS", broj 25/82 i 48/88 i "Službeni glasnik RS", broj 46/95 - dr. zakon, 18/2005- dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - drugi zakon, 55/2014 i 6/2015.
  • Konvencija UN o pravima deteta (1989)


PREDAVANJA - PORODIČNO PRAVO

Zimski semestar 2017/2018. godine

 

Prof. dr Nebojša Šarkić

Doc. dr Jelena Arsić


Predavanja se održavaju četvrtkom od 9:00-11:45h u Velikoj sali.KONSULTACIJE:


Prof. dr Nebojša Šarkić - četvrtkom, 12:00-14:00h (kabinet VII, II sprat)


Doc. dr Jelena Arsić - utorkom, 16:00-18:00h (kabinet V, I sprat)

 


VEŽBE - PORODIČNO PRAVO     

Zimski semestar 2017/2018. godine                  

 

Doc. dr Jelena Arsić


Kabinet V, I sprat

Telefon: 2095 563

Email: jelena.arsic@pravnifakultet.rs


KONSULTACIJE: utorkom, 16:00-18:00h (kabinet V, I sprat)Student/kinja može izabrati grupu u kojoj želi da vežba (bez obzira na broj indeksa). Vežbe se održavaju u sledećim terminima:


 Grupa Dan  Vreme  Učionica  Napomena

 I
 
Ponedeljak 

13:00-14:45h 
 
br. 3
svake druge nedelje počev od 6. novembra 

 II

Ponedeljak

13:00-14:45h
 

 br. 3
svake druge nedelje počev od 13. novembra  VREDNOVANJE PREDISPITNIH OBAVEZA

 

 

U predispitnom periodu student/kinja može ispunjavanjem odgovarajućih predispitnih obaveza ostvariti maksimalnih 30 predispitnih bodova koji utiču na konačnu ocenu koju student/kinja ostvaruje na predmetu Porodično pravo. Predispitne obaveze se ostvaruju na vežbama koje se izvode u zimskom semestru.


 

OSNOVI STICANJA PREDISPITNIH BODOVA:


 

1. PRISUSTVO VEŽBAMA I UČEŠĆE NA ČASU

 

Redovnim dolascima na vežbe može se ostvariti 5 predispitnih bodova. Dozvoljen je jedan izostanak sa vežbi (dva nastavna časa u dve nedelje). Student/kinja koji se posebno ističu na časovima vežbi, učešćem u diskusiji o izabranim porodičnopravnim pitanjima i slučajevima, mogu ostvariti dodatnih 5 predispitnih bodova.

 

2. KOLOKVIJUM

 

U semestru je planiran test provere znanja (kolokvijum) koji omogućava sticanje maksimalnih 20 predispitnih bodovaBroj ostvarenih predispitnih bodova zavisi od ocene. Za ocenu 6 potrebno je dati najmanje 51% tačnih odgovora. Ocenjuje se na sledeći način:

Poeni

Ocena

Predispitni bodovi

0-50

5

0

51-60

6

5

61-70

7

7

71-84

8

10

85-94

9

15

95-100

10

20