Opšte informacije

Predmet Obligaciono pravo sluša se u zimskom i letnjem semestruLITERATURA ZA SPREMANJE ISPITA

 

Obavezna literatura:

 

  • Jakov Radišić, Obligaciono pravo (opšti deo), Nomos, Beograd, 2004.
  • Leposava Karamarković, Zoran Ivošević, Obligaciono pravo (skriptum predavanja), Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2010., odeljak drugi POSEBNI UGOVORI, od strane 50 do srtrane 75. 

Dopunska literatura:

  • Slobodan Perović, Obligaciono pravo (opšti deo), Službeni list SFRJ, Beograd, 1990 (alternativa za deo ispita koji se odnosi na Ugovorno pravo).
  • Obren Stanković, Naknada štete, Nomos, Beograd, 1998 (alternativa za deo ispita koji se odnosi na Odštetno pravo).

  • Komentar Zakona o obligacionim odnosima, I i II knjiga, Savremena administracija, Beograd, 1995.


Relevantni propisi:

Zakon o obligacionim odnosima - ZOO – ''Službeni list SFRJ'', broj 27/78, 39/85, 57/89 i «Službeni list SRJ» br. 31/93, 22/99, 44/99.


PREDAVANJA drže predmetni nastavnici

 

Prof. dr Katarina Ivančević

Prof. dr Dušan Kitić

Prof. dr Monika Milošević


Predavanja se održavaju u Srednjoj sali četvrtkom

u zimskom semestru od 13 do 15.45

u letnjem smestru od 14 do15.45h


VEŽBE iz Obligacionog prava drži dr Nenad Grujić


Termini vežbi po grupama:

GRUPA I – utorak od 13 do 14.45

GRUPA II petak od 18 do 19.45


Za sva pitanja u vezi sa predmetom Obligaciono pravo studenti se mogu obratiti predmetnim profesorima u terminu konsultacija ili putem maila 
                                                                              
Comments