OPŠTE INFORMACIJE

PREDAVANJA - NASLEDNO PRAVO

Letnji semestar 2017/2018. godinePredavanja se održavaju četvrtkom od 10:00-12:45h u Velikoj sali. Doc. dr Jelena Arsić
Kabinet V, I sprat
Telefon: 2095 563

KONSULTACIJE: ponedeljkom, 15:00-17:00h (kabinet V, I sprat)

 

 

VEŽBE - NASLEDNO PRAVO                          

Letnji semestar 2017/2018. godine   

 
Vežbama rukovodi doc. dr Jelena Arsić. 


Vežbe se održavaju svake druge nedelje, u sledećim terminima:

Grupa

Dan

Vreme

Učionica

Napomena

I

 Utorak

br. 4

Svake druge nedelje od ...

II

Utorak

 

 br. 4

Svake druge nedelje od ...


Za sva pitanja u vezi sa predmetom Nasledno pravo studenti se mogu obratiti Jeleni Arsić:

 


LITERATURA ZA SPREMANJE ISPITA IZ NASLEDNOG PRAVA

  

Obavezna literatura:

 

  • Dejan B. Đurđević, Institucije naslednog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Dosije studio, Beograd, 2015, ILI
  • Oliver Antić, Nasledno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd, 2010. (uz odgovarajuće dopune u skladu sa važećim propisima)

 

Dopunska literatura:

 

  • Oliver Antić; Zoran Balinovac, Komentar Zakona o nasleđivanju, Nomos, Beograd, 1996.

 

Relevantni propisi:

 

  • Zakon o nasleđivanju, „Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015.
  • Zakon o vanparničnom postupku, posebno čl. 56-71, 87-131, 164-183, 186-194, "Službeni glasnik SRS", broj 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik RS“, broj 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015.
  • Zakon o javnom beležništvu, "Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. zakon, 93/2014 – dr. zakon, 121/2014 i 6/2015.