...................................................................................................................................

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. ตรวสอบผลการเรียนรายบุคคล คลิก

2. ตรวสอบผลการเรียนรายห้องเรียน (แยกตามระดับชั้น) คลิก

1. ระบบจะเปิดให้นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนได้ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 จนถึง 16 เมษายน 2564

2. นักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน 0 , ร , มส ติดต่อสอบแก้ตัวในช่วงเปิดภาคเรียน

(โรงเรียนจะแจ้งช่วงเวลาในการสอบแก้ตัว)

3. หากนักเรียนพบปัญหาเกี่ยวกับคะแนน หรือ เกรด ไม่ถูกต้อง

สามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบได้ในช่วงเปิดภาคเรียน

...................................................................................................................................

เอกสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2564

1.ประกาศโรงเรียนประทาย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก

2.ประกาศโรงเรียนประทาย เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ที่มีศักยภาพเหมาะสม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก

3.ระเบียบการ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

...................................................................................................................................

................................................................................................................

...................................................................................................................................

เรื่องแจ้งให้ทราบ

1. แจ้งงดจัดกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชมรมครูและบุคลากรโรงเรียนประทาย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

2. เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในงานครบรอบกึ่งศตวรรษโรงเรียนประทาย (ครบรอบ๕๐ ปี)

มีการทำบุญเลี้ยงพระเพล วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน

(ส่วนงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงกลางคืนจะพิจารณาอีกครั้ง)

...................................................................................................................

................................................................................................................

โรงเรียนประทาย จัดกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด

ปีการศึกษา2563

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2563

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3

................................................................................................................

ประกาศผลการเรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ม.ต้น ประกาศผลในระบบ SBMLD ในช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ม.ปลาย ประกาศผลในระบบ SBMLD ในช่วงเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ นี้ .......คลิก .......

หรือตรวจสอบได้กับคุณครูที่ปรึกษา ในช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ หากเกรดมีปัญหา หรือ พบว่าไม่ถูกต้อง ให้ แจ้งในลิงค์ข้างล่าง ซึ่งทางฝ่ายวิชาการจะดำเนินการตรวจสอบให้ ในช่วงเปิดเรียน

แจ้งปัญหา.......คลิก.........

................................................................................................................

...................................................................................................................

โรงเรียนประทายเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

โรงเรียนยังคงต้องรักษามาตรการตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การให้บริการเจลแอลกอฮอร์ภายในสถานศึกษา รวมถึงการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................