หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่...ห้องสมุดเทอดพระเกียรติ์ โรงเรียนประทาย
Welcome to Library Prathai School
"ห้องสมุดสวย  กิจกรรมเด่น  เน้นส่งเสริมการอ่าน"
ทีมงานห้องสมุด

                            นายภูวดล  เฉลิมพล             หัวหน้างาน
                            นายเชาวลิต  สาตร์นอก
                            นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
                            นางวรัชฎา  ครองยุติ
                            นางสาวมณีรัตน์  ไชยงาม
                            นางนิภา  อาลัยรัมย์
                            นางทักษวดี  พื้นเสน
                            นางธนกชพร  ภารการ
                            นางสาวไพลิน  บุญเจริญ
                            นางสาวณัฐธิดา  ขาลไธสง
                            นายศุภชัย  โรจน์ธนิยกุล