Yrkesinstitutet Prakticums e-Sport satsning har en naturlig plats i skolans tävlingsverksamhet och ingår i Team Prakticum.

Syftet med e-Sport som fritt valbar kurs är att må bättre, förstå vikten av att ta hand om och vårda sin kropp för att i slutändan bli en bättre e-idrottsman. Att studerande förstår sambandet mellan fysisk träning och effektivare skärmtid, för att bli bättre måste man troligen minska det aktiva spelandet för att istället röra sig mer (tänka på kropp och hälsa, rutiner och sömn).

Efter kontakt med både Svenska e-Sportsföreningen (SESF) och Team Menace (ett av Finlands få professionella e-sports hus) samt samarbete med Finska e-Sportsförbundet (SEUL) har vi förstått att för att bli en bättre e-idrottare måste vi sätta fokus på kost, hälsa och motion. Detta har sedan bekräftats av våra andra samarbetspartners ENCE eSports och Satakunta eSports.

Dessutom idrottspsykologi, mental träning såväl som målsättning och måluppfyllnad. Problemanalyser, dokumentering och rapportering.

Träningar såväl matcher sker på distans, oftast hemifrån. I skolan är man med på teori lektioner och föreläsningar. Man får uppgifter som skall göras och man fyller i en träningsdagbok.

Träningar, matcher, eventuella LAN såväl lektioner och föreläsningar är skoltid, ett korrekt och representabelt uppträdande både i och utanför spelet, social media som i skolan är vad som förväntas av alla deltagare.

Skriftliga kontrakt, överenskommelser,upprättas med samtliga deltagare så att båda parter är överens om reglerna. Tobak, alkohol eller andra droger är inget som förknippas med idrott och som vi hoppas att också en e-sportare tar avstånd från.
The vocational institute Prakticum's e-Sport investment has a natural place in its school competitions and it's included in Team Prakticum.

The purpose of e-Sport as a free elective course is to feel better, to understand the importance of caring for and nurturing their body to ultimately become a better e-athlete. That students understand the relationship between physical exercise and effective screen time, to get better you have to probably reduce the active gaming and instead exercise more (think of the body and health, routines and sleep).

After contact with both the Swedish E-Sport Association (SESF) and Team Menace (one of Finland's few professional e-sports house) and cooperation with the Finnish e-Sports Association (SEUL) we understood that in order to become a better athlete, we must put focus on nutrition, health and fitness. With a wider contact net and new collaboration partners, both ENCE eSports as Satakunta eSports, all this has only been confirmed.

Moreover, sports psychology, mental training as well as goal setting and goal fulfillment. Problem Analysis, documentation and reporting.

Both trainings and matches are held at distance, usually from home. The school provides theoretical lessons and lectures. You get tasks to be done and to complete a training diary.

Trainings, matches, any LAN as lessons and lectures are school hours, a correct and representabelt behavior both in and outside of the game, social media in school is what is expected of all participants.

Written contracts, agreements, between all the participants have been done so both parties agree on the rules. Tobacco, alcohol or other drugs are not associated with the sport and we hope that an e-athlete reject.