ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21


ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

ในปัจจุบันรูปแบบการจัดการศึกษาแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ด้วยองค์ความรู้ที่่เปลี่ยนไป  เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น พฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ทฤษฏีการศึวกษาแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอยู่ที่ไหน  หากมองกันที่การประสบความสำเร็จของบุุ
คคล มิใช่แค่ผลการสอบ  รูปแบบการเรียนรู้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัย

กระบวนทัศน์การศึกษาของไทยเราในอดีต  ครูจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็มีหน้าที่รับความรู้จากครูผู้สอน ซึงแตกต่างจากปัจจุบันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนให้กับนักเรียน  โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีไปใช้  ส่งผลใ้หผู้เรียนเกิดความสนใจ  เข้าใจ  สนุกสนาน  กระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ดังนั้น  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการจัดการศึกษา  ทำใ้้ห้ผู้เรียนมีความรู้มากมายหลายด้าน  สามารถค้นหาความรู้ในเรื่องต่าง  ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างง่าย  
การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ก็ต้องอาศัยครูผู้สอนที่เข้าใจและมีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี  ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างบรรยากาศ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สอนให้เลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่เรียน  ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ   เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ  จึงจำเป็นต้องรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ เพื่อใ้ห้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่

ในฐานะที่่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากที่เคยย่งุยาก ต้องแบกเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ  ไปไหนมาไหน  การเก็บข้อมูลก็ต้องมีแผ่นเก็บข้อมูลหลายแผ่น  การค้นคว้าหาหนังสือที่อยากอ่านก็ต้องเข้าห้องสมุด หรือ  หาซื้อจากร้านหนังสือ ถ้าชอบเล่มนั้นและถ้าอ่านยังไม่จบ ก็ต้องจำใจวางไว้ก่อน 

แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการที่จะค้นหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่สนใจและเกี่ยวกับการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ก็ทำได้ง่าย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปห้องสมุด หรือ เสียเงินซื้อหนังสือ เพราะว่า มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Internet  เครือข่ายการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ ก็ช่วยได้

 
 mment