ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา

Tip: How to 

สพป.ปจ.2 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำยุวชนคนคุณธรรม "สร้างคนดีให้บ้านเมือง"รุ่นที่ 2

โพสต์โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ

          

                วันที่ 26 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำยุวชนคนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป้าหมายเป็นนักเรียน จำนวน 140 คน จาก 25 โรงเรียน รูปแบบในการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยาย สลับกับกิจกรรมนันทนาการและการออกแบบการนำเสนอของนักเรียนผู้นำทุกโรงเรียน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว และโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ เป็นวิทยากร ก่อนพิธีเปิดกิจกรรมฯ ประธานในพิธีและผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลังจากการจัดกิจกรรมฯ ทั้ง 2 รุ่น เสร็จสิ้นคาดหวังว่า นักเรียนจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมด้านคุณธรรม และนำความรู้กลับไปช่วยคุณครูพัฒนาเพื่อน พี่น้อง ที่โรงเรียนได้ 


          

          


สพป.ปจ.2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ 2561

โพสต์โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต ]

          

         วันที่ 26 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางผุสดี ระโหฐาน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 69 โรงเรียน วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้โรงเรียนเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แล้วเท่านั้น 
 
          


"พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 37/2561

โพสต์โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต ]

           

          วันที่ 26 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายคำแหง แก้วจุฑามณี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2561 ผ่านทางระบบ  VDO  Conference  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี   เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

          

สพป.ปจ.2 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำยุวชนคนคุณธรรม "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"

โพสต์24 ก.ย. 2561 21:42โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ

          

     วันที่ 25 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำยุวชนคนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป้าหมายเป็นนักเรียน จำนวน 160 คน จาก 30 โรงเรียน รูปแบบในการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยาย สลับกับกิจกรรมนันทนาการและการออกแบบการนำเสนอของนักเรียนผู้นำทุกโรงเรียน เพื่อนำความรู้กลับไปช่วยครูพัฒนาเพื่อน พี่น้อง ที่โรงเรียน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว และโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ เป็นวิทยากร ก่อนพิธีเปิดกิจกรรมฯ ประธานในพิธีและผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
          

          

 
          

สพป.ปจ.2 จัดกิจกรรม Active Learning ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์24 ก.ย. 2561 03:08โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 03:17 ]

          

     วันที่ 24 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม Active Learning โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในโครงการ จำนวน 66 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ มาร่วมประชุม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21” และ “การเขียนแผนการเรียนรู้และการจัดทำเครื่องมือและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” หลังจากนั้น เป็นการเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการแสดงผลงาน หลังจากการประชุมฯ เสร็จสิ้น คาดหวังว่าครูจะนำเรื่องใหม่ๆ ที่ได้พบเห็นจากนิทรรศการนี้ ไปปรับใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดกิจกรรม การผลิตสื่อ สำหรับนักเรียนของตนต่อไป รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้แสวงหาเกิดองค์รู้ในเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง

          

          
   

สพป.ปจ.2 ประชุมการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดภาระงานครู

โพสต์24 ก.ย. 2561 00:42โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 02:01 ]

          

              วันที่ 24 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางผุสดี  ระโหฐาน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดภาระงานครู ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียน 15 โรงเรียน ที่ได้รับงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลดภาระงานสอนของครู ที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ และงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ในลักษณะจ้างเหมาบริการ โดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนด

          
     

กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์23 ก.ย. 2561 23:34โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ

          
                 
                 วันที่ 24 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์  ปฏิญาณตนและปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคลากรในเรื่องของการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมอีกหลายโครงการ รวมทั้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องทำงานหนักในการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันเวลา 

        
  

ผอ.ปจ.2 เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โพสต์23 ก.ย. 2561 21:26โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 21:27 ]

          

           วันที่ 23 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุม เดอ นาดี บอลรูม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา แก่คณะอนุกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด และร่วมกันศึกษาปัญหา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในปีถัดไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 41 คน ก่อนเปิดการประชุมฯ ประธานในพิธีและผู้เข้าประชุม ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


          

          ผอ.ปจ.2 ร่วมประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของเขตตรวจราชการที่ 3

โพสต์22 ก.ย. 2561 02:03โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2561 02:20 ]

          

         วันที่ 22 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต พร้อมด้วยนางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนภาภรณ์ อากาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสมพร คำพานุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรอนงค์ ยุทธวิธี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของเขตตรวจราชการที่ 3 (CLUSTER 3) ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รับเกียรติจากนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานเขตตรวจราชการที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ สพป.นครนายก ได้รับมอบหมายจากเขตตรวจราชการที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมให้กับผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 77 คน  ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

          

     

สพป.ปจ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย

โพสต์21 ก.ย. 2561 23:14โดยศุภฤกษ์ สุขสําราญ

          

       วันที่ 22 กันยายน 2561 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาไทย ณ ห้องประชุม เดอ นาดี บอลรูม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป้าหมายการประชุมเป็นครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละ 1 คน รวม 111 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยได้/ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ครูผู้สอน และเพื่อสนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลังการประชุมเสร็จสิ้นคาดหวังว่าครูผู้สอนภาษาไทยสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุมฯ ประธานในพิธีและผู้เข้าประชุม ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          

          
  

1-10 of 298